+38050 312 3900   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   адміністратор

Ліцензійний договір

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі за текстом – Ліцензіат), яке діє на підставі Статуту, відповідно до ст.ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує цей Договір про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:
Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки»;
Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;
невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору.
Сторони – Ліцензіат і Ліцензіар.
Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну ліцензію, що дає право на використання Твору Ліцензіара в обумовлених Договором межах.

2.2. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами:
– відтворення Твору;
– включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо;
– розповсюдження Твору;
– подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.

2.3. Ліцензіар має право на подальше використання Твору та надання невиключної ліцензії на його використання третім особам.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Для Ліцензіарів, які до моменту публікації цього Договору на офіційному сайті збірника наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» = не подавали свій Твір для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є факт передачі Ліцензіаром Твору для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» із використанням електронної пошти, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі Твору для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» Ліцензіар автоматично приймає умови цього Договору, і Договір вважається укладеним конклюдентними діями (без підписання в кожному окремому випадку). Датою укладання цього Договору в цьому випадку є дата передачі Твору.

3.2 Для Ліцензіарів, які до моменту публікації цього Договору на офіційному сайті збірника наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» вже подавали свої Твори для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов цього Договору є одна з таких умов:
– незаперечення проти умов цього Договору (мовчазна згода) протягом 30 календарних днів з моменту публікації цього Договору. В іншому випадку (незгода з умовами цього Договору) заперечення повинно бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації цього Договору;
– факт передачі Ліцензіаром нового Твору для публікації в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» шляхом використання електронної пошти, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином.
При настанні однієї з цих обставин Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання цього Договору в цьому випадку вважається дата публікації цього Договору.

3.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:

4.1.1. Усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки твору та вживати заходи щодо їх усунення.

4.1.2. У разі використання Твору з порушенням норм чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав і цього Договору заборонити використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення.

4.1.3. З урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.

4.2. Ліцензіат має право:

4.2.1. На використання Твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору.

4.2.2. На надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.

4.2.3. Робити запити та одержувати необхідну інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться в Ліцензіара.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ліцензіар зобов’язаний:

5.1.1. Надати Ліцензіату у використання Твір.

5.1.2. Відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмета Договору та необхідні для виконання умов Договору.

5.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.

5.2. Ліцензіат зобов’язаний:

5.2.1. Використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором.

5.2.2. Не розголошувати будь-які відомості, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією.

5.2.3. Дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

6. ПОЧАТОК І СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до ст. 3 цього Договору.

6.2. Договір укладається на невизначений термін.

6.3. Цей договір опубліковано на офіційному сайті в збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» «____» __________ 2015 р.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором.

7.3. У випадку систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо своїх зобов’язань Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово або в електронній формі повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони можуть вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути передано для вирішення в судовому порядку.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

9.2. Після завершення таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у строки, на які було призупинено виконання зобов’язань.

9.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися в момент прострочення нею виконання своїх обов’язків за Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів Сторона повинна повідомити про таку зміну іншу Сторону в строк не більше ніж 10 днів з моменту настання таких змін.

10.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій або електронній формі та підписані Сторонами.

10.3. Із усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Прочитано 806