Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2019
Файл: N_108_1_2019_Sakharuk.pdf
Сторінки: https://doi.org/10.17721/1728-2195/2019/1.108-6
Перегляди: 525
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Присвячено дослідженню проблем удосконалення та реалізації законодавчих положень щодо гендерної рівності в Україні. Визначено основні вияви дискримінації щодо жінок у сфері праці: вертикальна і горизонтальна професійна сегрегація; гендерно диференційовані відмінності в заробітній платі; складнощі, пов'язані з поєднанням виробничих і сімейних обов'язків; непомірне переважання жінок у сфері неповної, неформальної, тимчасової зайнятості; сексуальні домагання.

Досліджено питання гендерної сегрегації, гендерного розриву в оплаті праці, рівності можливостей поєднання професійних та сімейних обов'язків для чоловіків і жінок у контексті зарубіжного та національного досвіду.

Визначено тенденції реформування трудового законодавства в зарубіжних країнах із метою впровадження принципу рівності чоловіків та жінок. Узагальнено основні заходи відповідно до стратегій та програм гендерної рівності у країнах G20. Проаналізовано завдання та очікувані результати Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р., внесено пропозиції щодо її удосконалення.

Досліджено питання рівності можливостей чоловіків та жінок щодо рівного представництва в органах влади різних рівнів в Україні (на прикладі Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України). Проаналізовано підходи до гендерного квотування в зарубіжних країнах. Узагальнено та проаналізовано статистичні дані щодо зайнятості, підприємницької діяльності, оплати праці в контексті гендерної рівності. Досліджено норми національного законодавства, що встановлюють спеціальні гарантії та обмеження стосовно праці жінок, внесено пропозиції з їх удосконалення в контексті субстантивної моделі рівності. Запропоновано шляхи подолання гендерної дискримінації у сфері праці шляхом упровадження політики позитивних дій.

Ключові слова: гендерна рівність, дискримінація, гендерна сегрегація, ринок праці, виборчі квоти, охоронне законодавство, позитивні дії, диференціація правового регулювання.

 

I. Sakharuk, PhD (Law), Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

LEGAL WAYS FOR OVERCOMING GENDER DISPROPORTIONS IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET

 

The article deals with the problems of improvement and implementation legislation for gender equality in Ukraine. Have been analysed the main manifestations of discrimination against women in labor market: vertical and horizontal occupational segregation; gender wage differentials; difficulties associated with the combination of work and family responsibilities; the overwhelming predominance of women in the field of part-time, informal, temporary employment; sexual harassment. The issues of gender segregation, gender pay gap, gender equality for work-life balance in the context of foreign and national experience have been explore.

The author have been determine the tendencies of improving the labor legislation in foreign countries for introducing the principle of equality between men and women. Gender mainstreaming strategies and programs in G20 countries were summarized. The author draw attention to the nonefficiency of State Social Program for Equal Rights and Opportunities for Women and Men for the period up to 2021, was made the proposals for its improvement.

The study finds that there is the issue of equality opportunities between men and women in representation authorities at different levels in Ukraine (on the example of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine). Approaches to gender quotas in foreign countries have been analyzed. The author used the statistics on employment, entrepreneurship and remuneration to show inequality on the labor martet in Ukraine. The author have also identified that the national legislation, which establishes special guarantees and restrictions on women's work, will have to be improve in the context of a substantive model of equality. Have been suggested the ways of overcoming gender discrimination in the workplace

by a policy of affirmative action.

Keywords: gender equality, discrimination, gender segregation, labor market, electoral quotas, security legislation, affirmative action, differentiation

of legal regulation.

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/