Бібліотека: Номери журналу
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2022
Файл: 121-15.pdf
Сторінки: https:doi.org/10.17721/1728-2195/2022/2.121-15
Перегляди: 336
 5 / 1
ПоганоНайкраще 

Огляд

Присвячено аналізу принципу права бути почутим як одного із основоположних принципів цивільного судочинства крізь призму положень Правил ELI/UNIDROIT та п. 1 ст. 6 ЄКПЛ і практики ЄСПЛ, а також виокремленню проблем реалізації зазначеного принципу на рівні національного правопорядку. У межах Правил ELI/UNIDROIT принцип права бути почутим містить: а) справедливу можливість представити свої вимоги та заперечення перед судом (Правило 11); б) умотивованість судових рішень, що ухвалені на основі досліджених матеріалів справи та правових питань, які сторони мали змогу коментувати (Правило 12); в) заборону суду комунікувати з однією зі сторін без відома іншої сторони (Правило 13). На основі аналізу Правил ELI/UNIDROIT і практики ЄСПЛ автором обстоюється позиція, відповідно до якої реалізація принципу права бути почутим передбачає існування низки процесуальних гарантій, якими є закріплені у п. 1 ст. 6 ЄКПЛ складові поняття справедливого слухання (fair hearing). Робиться висновок, що у сучасних умовах принцип права бути почутим за своїм юридичним змістом зводиться до вимоги забезпечення стороні судового провадження можливості донести до суду свої вимоги та заперечення, ефективно представити свою юридичну позицію перед судом на умовах, рівних із тими, що надані іншій стороні, а також отримати за результатами розгляду справи вмотивоване судове рішення. Реалізація цього принципу пов'язана із трьома групами гарантій: а) гарантіями, що виступають передумовою реалізації права бути почутим (належне повідомлення особи про дату, час і місце розгляду справи); б) гарантії, які становлять ядро розуміння права бути почутим і реалізуються під час провадження у справі (усність; можливість участі у розгляді справи; принцип "рівної зброї" та змагальність процесу); в) гарантії, які реалізуються після розгляду справи (вмотивованості судового рішення). Ключові слова: принцип права бути почутим; Модельні європейські правила цивільного процесу ELI/UNIDROIT; право на справедливий судовий розгляд; справедливість слухання; Європейська конвенція з прав людини.

T. Tsuvina, Dr of Law, Associate Professor Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

PRINCIPLE OF THE RIGHT TO BE HEARD IN CIVIL PROCEDURE: ELI/UNIDROIT MODEL EUROPEAN RULES OF CIVIL PROCEDURE, CASE LAW OF THE ECTHR AND NATIONAL CONTEXT

The article addresses the right to be heard as one of the new principles of civil procedure being analyzed through the prism of the provisions of the ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure and para. 1 of art. 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the practice of the European Court of Human Rights. The paper highlights the problems of implementation of this principle at the national level. Within the framework of the ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure, the principle of the right to be heard includes: a) a fair opportunity to present claim and defense in court (Rule 11); b) the reasoned judgments, relied on the basis of the case file and the legal issues which the parties were able to comment on (Rule 12); c) the prohibition on the court communicating with a party in the absence of other party (Rule 13). Based on the analysis of the ELI / UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure and the case law of the ECtHR, the author advocates the view, according to which, the implementation of the principle of the right to be heard calls for the existence of a number of procedural guarantees of 'fair hearing' (para. 1 art. 6 of the ECHR). It is concluded that in modern conditions the principle of the right to be heard in its legal content is reduced to the requirement to provide a party to the proceedings the opportunity to bring to court their claims and objections, to effectively present their legal position before the court on equal terms with those given to the other party, as well as to obtain a reasoned court judgment. The implementation of this principle is associated with three groups of guarantees: a) guarantees that are prerequisites for the exercise of the right to be heard (proper notification of the person about the date, time and place of the court hearing); b) guarantees that constitute the core of the right to be heard and are implemented during the trial (oral hearing; opportunity to participate in the proceedings; the principle of 'equality of arms' and adversarial process); c) guarantees that are implemented after consideration of the case (a reasoned court judgment). Keywords: the principle of the right to be heard; ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure; the right to a fair trial; fair hearing; European Convention on Human Rights.

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/