Знайти статтю

Результат пошуку: 735

Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект

Достоверность доказательств в гражданском судопроизводстве США и Украины : сравнительно -правовой аспект │ Reliability of Evidence in Civil Court Procedures of the USA and Ukraine: A Comparative Law Aspect

Автор: Т. Руда
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 596

Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року

Доступ потерпевшего к правосудию в уголовном производстве с частной формой обвинения по УПК Украины 2012 г. | Access to justice for the victim in criminal proceedings form of private prosecution by the CPC of Ukraine 2012

Автор: В. Шибіко
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 580

Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства

Соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства при продолжении досудебного следствия │ Adherence to the principles of criminal justice reasonable time with continued pre-trial investigation

Автор: В. Гринюк
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 395

ЕВОЛЮЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ДОВІРЧІ ВІДНОСИНИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ВІД ПОВНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ У ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 161

ЕВОЛЮЦІЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ І ФОРМУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

  / 0
Перегляди: 386

ЕВОЛЮЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Автор: В. Шибіко
  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 203

ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛІСТИКИ: ДОГМА ТА МЕТАФІЗИКА

 1 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 218

Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва

Экологические основы правового режима земель капитального строительства | Ecological principles of legal regime of land capital construction

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 568

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА)

Автор: Е. Позняк
  / 0
Рік: 2019
Перегляди: 354

ЕКСПРОПРІАЦІЙНИЙ ДОГОВІР. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 5 / 1
Перегляди: 487

Елементи контрольних правовідносин

Элементы контрольных правоотношений │ Elements of legal control relations

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 440

Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз

Этапы судебного разбирательства гражданских дел в суде первой инстанции: теоретико-прикладной анализ | The stages trial of civil cases in the Court of First Instance: theoretical and applied analysis

Автор: І. Ізарова
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 396

Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання

Этапы унификации норм, регулирующих международные частные договорные обязательства | Stages unify the rules governing private international treaty obligations

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 574

Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства

Эффективная реализация функций обвинения и защиты как условие состязательного уголовного судопроизводства | Effective implementation of the functions of prosecution and defense as the condition of adversarial criminal proceedings

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 555

ЕФЕКТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ У СВІТІ

  / 0
Рік: 2020
Перегляди: 545

Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави

Обеспечение доступа общественности к реализации функций государства │ provide public accessThe implementation of state functions

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 482

Забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства

Обеспечение эффективного управления концессионной деятельностью в рамках государственно-частного партнерства | Providing of efficient management of concession activity within public-private partnership

Автор: І. Якимова
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 453

Забезпечення прав споживачів енергії як пріоритетне завдання енергетичних регуляторів у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Energy Consumers' Rights Protection as a priority target of Energy Regulators in view of adaptation of Ukrainian Legislation to the EU Legislation

Автор: Ю. Ващенко
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 281

Забуті імена київської школи кримінального права (М.Г. Білоусов, О.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Лібіна)

Забытые имена киевской школы уголовного права (М. Белоусов, А.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Либина) | The forgotten names of the Kiev science foundation of criminal law (N.G. Belousov, A.D. Scherbak, M.M. Abrashkevich, M.V. Litovchenko

Автор: П. Берзін
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 659

Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження

Общие закономерности реализации закона: история становления и современный | General conformities to law of realization of law: becoming history and modern state of research

  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 387
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/