+38050 312 3900   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   адміністратор

Умови публікації

1. Стаття повинна бути оформлена відповідно до Вимог. Подання матеріалів допускається протягом усього року з періодом очікування публікації – до 6 місяців.

2. Стаття надсилається до редакції із використанням форми для надсилання статей, розміщеної на офіційному сайті Вісника. Усе листування з редакцією здійснюється електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Передача статті в редакцію (будь-яким способом) з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

4. Публікація статей здійснюється на безоплатній основі.

5. Стаття, анотації та відомості про авторів повинні знаходитися в одному файлі.

6. Автор отримує 1 (один) авторський примірник збірника. Додаткові примірники збірника можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати в кінці статті або надіслати замовлення з використанням e-mail).

7. Якщо автор не має наукового ступеня, окремо від файлу статті на електронну пошту Вісинка повинен бути надісланий в графічному форматі відсканований витяг із протоколу засідання кафедри чи іншого структурного підрозділу ВНЗ про рекомендацію статті до друку.

8. Редакція направляє статтю на зовнішнє рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття може бути повернута на доопрацювання.

9. Після зовнішнього рецензування редакція приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У разі позитивного рішення про публікацію статті автор отримує відповідне повідомлення.

10. Статті, що відносяться до одного тематичного розділу Вісника, як правило, публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції.

11. Збірник із надрукованою статтею видається в редакції.

 

Причини відмови в розгляді чи друці статті:

Запозичення без вказування джерела. 

Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

Стаття оформлена у невідповідності до Вимог.

Значна невідповідність посилань тексту.

Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих / контактної інформації / поштової адреси.

Відсутність витягу з протоколу засідання кафедри чи іншого структурного підрозділу ВНЗ про рекомендацію статті до друку (тільки для авторів, які не мають наукового ступеня).

Відсутність УДК/ JEL.

Відсутність списку використаних джерел.

Недостатній обсяг анотації англійською мовою (менше 250 слів).

Недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань).

Категоричний негативний висновок рецензента.

Авторів, чиї статті отримали негативну рецензію від рецензента (або помічені в плагіаті, або їхні статті рецензент рекомендував до друку іншого видання, або через інші причини відмови), просимо не подавати свої статті (повторно / нові) протягом року згідно з Міжнародними правилами публікацій в наукових журналах.

 

Вимоги до оформлення статей

Автори повинні вказати у кожному посиланні в списку використаної літератури DOI (Digital Object Identifier), якщо він був призначений на публікацію. Для пошуку DOI, будь ласка, відвідайте: http://www.crossref.org/guestquery/.

У Вісник потрібно подавати статті з матеріалами оригінальних наукових досліджень.

Перед відправкою статті в редакцію необхідно оформити її за поданими нижче правилам, а також ретельно перевірити текст на предмет виявлення граматичних, орфографічних, стилістичних та інших помилок,

1. Загальні вимоги:

1.1. Рукопис статті слід надсилати в редакцію на е-мейл адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

1.2. Обсяг статті – від 8 до 10 сторінок, українською, англійською, німецькою, польською, російською мовами.

1.3. Стаття повинна включати всі структурні елементи відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7 05/1.

СТАТТЯ ПОВИННА МАТИ ТАКУ СТРУКТУРУ:

ВСТУП: актуальність проблематики; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; невирішені частини загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання мети статті, її завдань, предмета та об’єкта дослідження (не менше 0,5 сторінки).
ВСТУП є обов'язковою частиною статті, у якій автор(и) вказує(ють) на новизну теми та її актуальність. Мета дослідження повинна бути чітко зазначена, поряд із дослідницькими завданнями, короткою методологією дослідження, обмеженнями дослідження та основними джерелами посилань.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: критичний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, яка розглядається (ця частина повинна містити не лише перелік авторів, а й стислий порівняльний аналіз їхніх праць обсягом не менше 0,5 сторінки).

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз основних дефініцій дослідження, методів і підходів, що використовуються в роботі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основний текст статті повинен бути структурованим на підрозділи з назвами (внутрішня рубрикація).

ВИСНОВКИ: автор(и) повинен (-ні) викласти досліджений матеріал, без нових фактів або даних; зазначити можливі перспективи подальших розвідок у даному напрямку (не менше 0,5 сторінки).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.4. Автори повинні дотримуватися в своїх статтях наукової етики в аспекті посилань на дослідження колег:
- посилання на джерела статистичних даних обов'язкові;
- посилань на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали бажано не наводити;
- посилання на власні публікації допускаються тільки в разі крайньої необхідності і в кількості не більше 3-х;
- роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, повинні бути в списку літератури до статті.

1.5. Наявність повного обсягу метаданих є обов'язковим (див. п. 2).

2. Оформлення рукопису статті:

ОБОВ'ЯЗКОВИМ є наявність таких елементів рукопису – МЕТАДАНИХ:

1) індекс УДК і класифікатор JEL,

2) назва статті (5-9 слів, відповідність змісту статті, конкретна, інформативна, без словосполучень таких, як "Дослідження питання ...", "Деякі питання ...", "Проблеми ...", Шляхи ... "і т.д.; можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення);

3) прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), вчене звання, вчений ступінь, посада;

4) відомості про приналежність авторів (author affiliation): адресні відомості про місце роботи авторів – повна назва організації, контактна адреса (а) автора (ів) (з поштовим індексом), контактний електронну адресу ключового автора, службовий, домашній або мобільний телефони ключового автора;

5) анотація (обсяг анотації – 3-5 речень, але не більше 50 слів, із застосуванням безособових конструкцій таких, як "... досліджені ... отримані ...");

6) ключові слова. Надати мінімум 5 ключових слів, які можуть бути використані для складання Індексу цитування; уникати загальних і багатозначних термінів.

ПРИМІТКА: пункти 1-6 (метадані) потрібно подавати українською, російською та англійською мовами. Причому в перекладі заголовків статей, анотацій та ключових слів на англійську мову не повинно бути ніякої транслітерації з російської / української мови, крім неперекладних назв власних імен, приладів та ін. об'єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг, відомий, тільки російсько / україномовним фахівцям.

7) розширена анотація англійською мовою (орієнтовно 250 слів): квінтесенція змісту статті з акцентом на нові дані, основну гіпотезу й основні висновки.
Вимоги обов'язкової якості анотацій англійською мовою:
- інформативність (анотація не повинна містити загальних слів);
- оригінальність (анотація не повинна бути калькою російсько / україномовної анотації);
- змістовність (анотація повинна відображати основний зміст статті та результати досліджень);
- структурованість (анотація повинна слідувати логіці опису результатів в статті);
- «англомовність» (написання якісною англійською мовою).
Прохання враховувати при написанні розширеної анотації (авторського резюме), що воно виконує функцію довідкового інструменту (для бібліотеки, реферативної служби), що дозволяє читачеві зрозуміти, чи варто йому читати або не читати повний текст.
У тексті анотації англійською мовою потрібно застосовувати термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів. Бажано уникати вживання термінів, які є прямою «калькою» українсько- чи російськомовних термінів. Необхідно дотримуватися єдності термінології в межах анотації.

8) текст статті;

9) список літератури на мові статті та звикористанням романського алфавіту (латиниці) (References) у такій якості, щоб ці посилання могли бути враховані при вивченні цитування публікацій авторів і журналів в наукометричних базах даних.

3. Вимоги до електронної версії:

3.1. Текст статті в форматі Word (не раніше версії 97) без використання стильової розмітки. Назва файлу повинна відповідати першим автором: напр., Ivanov.docx або Ivanov.doc.

3.2. Шрифт – Arial, розміром 9 pt, інтервал – одинарний.

3.3. Параметри сторінки – береги зліва та справа: 2,54 і 2,0 см відповідно, зверху та знизу: 1,8 см; відступи на початку абзацу – 0,5 см.

3.4. Для анотації та ключових слів – Шрифт Arial, розмір 8 pt, курсив, напівжирний.

3.5. Між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється і на прізвища, які наводяться в основному тексті статті.

3.6. Кожне ключове слово або словосполучення відокремлюється від іншого крапкою з комою.

3.7. Перед / після назви статті та кожного її розділу – відступ в один рядок.

3.8. Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку.

3.9. Кожну абревіатуру потрібно вводити в тексті в дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення та тільки потім можна користуватися введеною абревіатурою.

4. Вимоги до таблиць:

4.1. Номери таблиці розташовуються послідовно, відповідно до їх появи в тексті.

4.2. Схеми та таблиці повинні мати заголовки, розміщені над схемами або таблицями окремим абзацом тексту;

4.3. У примітках до таблиць вказати їхній індекс малими літерами.

4.4. Обережно поставтеся до таблиць і стежте за тим, щоб дані, представлені в них, не дублювали результати, описані в самій статті.

4.5. На всі таблиці давати посилання (Джерело :).

5. Вимоги до списку літератури:

5.1. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел відповідно до стандарту "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006).

5.2. Список літератури складається в порядку посилань у тексті, має наскрізну нумерацію, Шрифт – Arial, розмір – 8 pt.

5.3. Усі джерела повинні бути пронумеровані, кожен номер у списку літератури повинен відповідати лише одному джерелу. Нумерація здійснюється за римським алфавітом.

5.4. У списку літератури прізвища та ініціали авторів подавати курсивом, ініціали ставити після прізвища.

5.5. Переконайтеся, що всі посилання, наведені в тексті, також присутні у списку літератури (і навпаки).

5.6. Не робіть посторінкових посилань, а подавайте їх у дужках безпосередньо в тексті. Джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [І], [ІІ, ІІІ], при цитуванні конкретні сторінки вказувати після номера джерела, наприклад: [І, с. 1], якщо вводиться в тих же квадратних дужках ще одне джерело, то його відокремлювати від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [ІІ, с. 5; ІІІ, с. 10-11]).

5.7. Усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) та обов'язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

5.8. Неопубліковані результати особистих досліджень не рекомендується включати в списку літератури, але можуть бути згадані в тексті. Ці посилання, включені в список літератури, повинні слідувати стандартним стилем ведення журналу та повинні включати в себе замітку про дату публікації або "Неопубліковані результати" або "Особисте спілкування".

5.9. Список використаних джерел повинен містити не менше 8 найменувань.
Пам'ятайте, що у всьому світі до списку використаних джерел висуваються високі вимоги. Стаття з представницьким списком літератури демонструє професійний кругозір і якісний рівень досліджень її авторів.

5.10. Редакція вітає наявність у списку використаних джерел посилань на статті зі збірнику наукових праць "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки".

5.11. Оформлення списку літератури в романському алфавіті (латиниці) (References) повинно бути максимально прийнятним для міжнародних БД. Транслітерований список літератури відповідно до вимог науково-метричної бази SCOPUS є повним аналогом списку літератури та виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею.
Для російсько- (україно-) мовних статей зі збірників, журналів, конференцій можна порекомендувати, як мінімум, 3 варіанти структури бібліографічної посилання:
- автори (транслітерація), переклад назви статті на англійську мову, назва статті в транслітерованому варіанті в квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані з позначеннями на англійській мові, або тільки цифрові;
- автори (транслітерація), переклад назви статті на англійську мову, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівку на мову статті в дужках;
- автори (транслітерація), назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівку на мову статті в дужках.
У списку літератури абсолютно неприпустимо використовувати ГОСТ Бібліографічні посилання. Розділові знаки ГОСТу не зрозумілі конструкторам міжнародних баз даних. Зайві також слова «електронний ресурс», особливо якщо ці слова даються в транслітерації та багато іншого. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються. Транслітерація української мови латиницею виконується на основі Постанова Кабінету міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. Транслітерація російської мови латиницею виконується на основі міждержавного ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95) "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом". Для формування списку літератури (усіх без винятку посилань) бажано використовувати Harvard - British Standard (бібліографічний стандарт): напр., структура бібліографічної посилання на статтю:
AUTHOR, A.A., AUTHOR, B.B. and AUTHOR, C.C., 2005. Title of article. Title of Journal, 10(2), pp. 49-53.
Детальніше: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.
Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

 

Зразок статті для публікації

Прочитано 2991